نشان از بی نشان ها

علی مقدادی اصفهانی

دانای اسرار

سیّده فاطمه موسوی

حافظ اسرار

سیّده فیروزه حافظیان

شرح و تفسیر لوح محفوظ

سیّد ابوالحسن حافظیان

علوم اسراری

فتوّت نصیری سوادکوهی

آموزگار حکمت وحیانی

روح الله عربشاهی

سیمرغ قاف عشق

محمد رضا بندرچی

مظهر وصف خدا

سیّد عباس موسوی مطلق

متاله قرآنی

محمد علی رحیمیان فردوسی