نشان از بی نشان ها

علی مقدادی اصفهانی

دانای اسرار

سیّده فاطمه موسوی

حافظ اسرار

سیّده فیروزه حافظیان

شرح و تفسیر لوح محفوظ

سیّد ابوالحسن حافظیان

مظهر وصف خدا

سیّد عباس موسوی مطلق

علوم اسراری

فتوّت نصیری سوادکوهی

متاله قرآنی

محمد علی رحیمیان فردوسی

سیمرغ قاف عشق

محمد رضا بندرچی