کلیپ شافع یوم الحساب؛ ذکری از علامه حافظیان در توسل به حضرت علی (ع)

یا علی یا ایلیا یا بوالحسن یا بوتراب

حل مشکل حجت حق شافع یوم الحساب