نظر علامه حافظیان در خصوص اسم اعظم

علم سحر از نظر مرحوم حافظیان

آیا علامه حافظیان تسخیر آب داشت