بزرگ ترین دغدغه روحی حضرت حافظیان

ذکر علامه حافظیان برای سختی معیشت

صلوات مورد تاکید علامه حافظیان

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم