چون موج به دریای کمال تو تپیدیم

الصلا! ای اوستاد مکتب حبّ و ولا